ĐỀ CƯƠNG ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ NHẬT ANH
NHAT ANH LANGUAGE CENTER
 
ĐỀ CƯƠNG ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT
Stt Chương
Trìnhhọc
Nội dung học Giáo trình Số buổi
học
Phân bài dạy Ghi chú
1 Nhật A1 • Gồm chữ cái và  5 bài (Bài 1 đến bài 5)
• Giới thiệu khái quát về tiếng nhật , cách chào hỏi,  phong cách  học tập, số đếm, các ngôn ngữ hàng ngày thường sử dụng trong giờ học.
• Học 02 bảng chữ cái HIRAGANA, KATAKANA và các từ vựng liên quan kèm theo.
• Bài1~ bài 5 học được :
• 32 hiện tượng ngữ pháp, 300 từ vựng
• Kỹ năng nghe, nói, đọc , viết  giao tiếp cơ bản, cách tự giới thiệu bản thân  tự tin trong những buổi phỏng vấn.
• Thường xuyên có bài Test (từ vựng + chính tả) trong giờ học .
Mina No Nihongo 1
Tài liệu tổng hợp
22 buổi 8 buổi Khai giảng, học chữ cái (trong đó  4 buổi học  bảng chữ cái HIRAGANA; 4  buổi học KATAKANA
12  buổi dạy bài học, 1  buổi chữa bài ,45’ kiểm tra giữa kỳ và 45’ kiểm tra cuối khóa .
 
2 Nhật A2 • Gồm 10 bài (Bài 6 đến bài 15)
• Học chữ kanji cấp độ sơ cấp  80 chữ kanji căn bản /10 buổi / khóa , các quy tắc viết, sử dụng chữ hán , phương pháp học và nhớ hán tự .
• 64 hiện tượng ngữ pháp, 570 từ vựng.
• Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết  giao tiếp cơ bản.
• Thường xuyên có bài Test (từ vựng + chính tả) trong giờ học .
(HS có khả năng thi được N5)
Mina No Nihongo 1
Tài liệu tổng hợp
22 buổi 21  buổi dạy bài học trong đó 10 giờ dạy chữ kanji (1 tuần dạy 2 buổi kanji mỗi buổi 1 tiếng), 45’ kiểm tra giữa kỳ và 45’ kiểm tra cuối khóa.
 
 
3 Nhật A3 Gồm 10 bài (Bài 16 đến bài 25)
• Học chữ kanji cấp độ sơ cấp  80 chữ kanji căn bản /10 buổi / khóa, các quy tắc viết, sử dụng chữ hán , phương pháp học và nhớ hán tự .
• 53 hiện tượng ngữ pháp, 420 từ vựng.
• Kỹ năng nghe, nói, đọc , viết  giao tiếp cơ bản.
• Thường xuyên có bài Test (từ vựng + chính tả) trong giờ học .
Mina No Nihongo 1
Tài liệu tổng hợp
22 buổi 20 buổi dạy bài học trong đó 10 giờ dạy chữ kanji (1 tuần dạy 2 buổi kanji mỗi buổi 1 giờ) , 45’ kiểm tra giữa kỳ và 45’ kiểm tra cuối khóa , 1 buổi chữa bài ,  1 buổi làm thử đề thi năng lực tiếng nhật N5 lần 2  
3 Nhật A+++ Gồm 25 bài tổng hợp A1, A2, A3
( Bài 1 đến bài 25)
• 149 hiện tượng ngữ pháp, 1.290 từ vựng.
• 160 chữ kanji ,cách viết, nhớ và sử dụng trong từng trường hợp
• Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết  giao tiếp cơ bản.
• Tự tin giới thiệu bản thân và trả lời câu hỏi trong buổi phỏng vấn.
• Thường xuyên có bài Test (từ vựng + chính tả) trong giờ học .
Mina No Nihongo 1
Tài liệu tổng hợp
66 Buổi Gộp chương trình của Nhật A1, A2, A3  
4 Nhật B1 Gồm 12 bài (bài 26~ bài 37)
• 70  hiện tượng ngữ pháp, 620 từ vựng.
• 96 chữ kanji cấp độ sơ cấp/10 buổi / khóa ,cách viết, nhớ và sử dụng trong từng trường hợp
• Kỹ năng nghe, nói, đọc , viết  giao tiếp nâng cao.
• Thường xuyên có bài Test (từ vựng + chính tả) trong giờ học .
(HS có khả năng thi được N4)
Mina No Nihongo 2
Tài liệu tổng hợp
30 buổi 28 buổi dạy bài học trong đó 12 giờ dạy chữ kanji (1 tuần dạy 2 buổi kanji mỗi buổi 1 giờ) , 45’ kiểm tra giữa kỳ và 45’ kiểm tra cuối khóa , 0,5 buổi chữa bài ,  1 buổi làm thử đề thi năng lực tiếng nhật N4 lần 1  
5 Nhật B2 Gồm 12 bài (bài 38~ bài 50)
• 52 hiện tượng ngữ pháp, 530 từ vựng.
• 96 chữ kanji cấp độ sơ cấp/10 buổi / khóa ,cách viết, nhớ và sử dụng trong từng trường hợp
• Kỹ năng nghe, nói, đọc , viết  giao tiếp nâng cao.
• Thường xuyên có bài Test (từ vựng + chính tả) trong giờ học.
Mina No Nihongo 2
Tài liệu tổng hợp
30 buổi 28 buổi dạy bài học trong đó 12 giờ dạy chữ kanji (1 tuần dạy 2 buổi kanji mỗi buổi 1 giờ), 45’ kiểm tra giữa kỳ và 45’ kiểm tra cuối khóa , 0,5 buổi chữa bài ,  1 buổi làm thử đề thi năng lực tiếng nhật N4 lần 2  
6 Luyện thi N5 • Tổng hợp các giáo trình ôn thi N5, Kỹ năng nghe , nói, đọc , viết  giao tiếp cơ bản.
• Ôn tập (bài 1~ bài 25)  toàn bộ cấu trúc ngữ pháp và 216 chữ hán luyện làm các đề thi của những năm trước.
Mina No Nihongo 1
Tài liệu tổng hợp
26 buổi
(20 buổi ôn gói gọn ngữ pháp, từ mới và chữ Hán,  6 buổi làm đề luyện thi)
   
7 Luyện thi N4 • Tổng hợp các giáo trình ôn thi N4, Kỹ năng nghe , nói, đọc , viết  giao tiếp nâng cao.
• Ôn tập (bài 1~ bài 50) toàn bộ cấu trúc ngữ pháp và 312 chữ hán, luyện làm các đề thi của những năm trước.
Mina No Nihongo 2
Tài liệu tổng hợp

 
1.Nếu học từ N5> N4, 26 buôỉ,(2 tháng), 20 buổi ngữ pháp, từ mới và chữ Hán, 6 buổi luyện đề)
2.Nếu từ ko biết gì thi N4, 36 buổi (3 tháng), 30 buổi ôn ngữ pháp, từ vựng, chữ Hán, 6 buổi luyện thi
   

Call : 0965 88 55 22